Văn phòng CHÙA VIỆT NAM

Add: 243_0307 Kanagawaken, Aikawamachi, Aikogun, Hanbara, 4889-1

Tel: 046-281-4226

Email: phatgiaovietnamtainhatban@gmail.com

Trang web được tạo bởi PGVNTNB

CHÙA VIỆT NAM - KANAGAWA, NHẬT BẢN (KHÓA AN CƯ 27/08-02/09/2019)

CUNG AN CHỨC SỰ

KHÓA AN CƯ LẦN 2 TẠI CHÙA VIỆT NAM – KANAGAWAKEN – NHẬT BẢN

Ngày 27-08-2019 đến ngày 02-09-2019

Chứng minh: Hòa thượng Thích Minh Tâm

Hòa thượng Thích Quảng Ba

Thiền chủ: Hòa thượng Thích Minh Dung

Hóa chủ: Thượng tọa Thích Nhuận Ân

Giám luật Tăng: Đại đức Thích Thánh Duyên

Giám luật Ni: Ni trưởng Thích Nữ Giới Châu

Duy na – Hô canh: Đại đức Thích Tuệ Hỷ

Duyệt chúng: Đại đức Thích Thánh Duyên

Hương đăng: Đại đức Thích Đức Trí

Thư ký – Truyền thông: Đại đức Thích Tường Nghiêm và Sư cô Thích Nữ Hiền Nhiên

Thủ quỹ: Sư cô Thích Nữ Giới Bảo

Thị giả Tăng: Đại đức Thích Ngộ Nguyên

Thị giả Ni: Sư cô Thích Nữ Hạnh Dung

Ẩm thực: Phật tử chùa Việt Nam

THỜI KHÓA BIỂU (27/08/2019)

5h00: Thức Chúng

5h45: Ngồi Thiền

6h15: Tụng Lăng Nghiêm- Kiết Giới

7h00: Điểm Tâm

8h00: Chấp Tác

9h00: Thảo Luận (Tọa đàm HT Thích Minh Dung, NT Thích Nữ Giới Châu)

11h00: Cúng Ngọ

11h30: Thọ Trai

13h00: Chỉ Tịnh

14h00: Thức Chúng

14h30: Thảo Luận

16h00: Cúng Thí Thực

17h00: Tiểu Thực

19h00: Thời Kinh Tối (Thủy Sám)

20h00: Pháp Thoại HT Thích Minh Tâm

21h00: Tọa Thiền

21h30: Chỉ Tịnh

THỜI KHÓA BIỂU (28/08/2019)

5h00: Thức Chúng

5h45: Ngồi Thiền

6h15: Tụng Lăng Nghiêm

7h00: Điểm Tâm

8h00: Chấp Tác

9h00: Thảo Luận

11h00: Cúng Ngọ

11h30: Thọ Trai

13h00: Chỉ Tịnh

14h00: Thức Chúng

14h30: Tọa Đàm (HT Thích Minh Tâm)

16h00: Công phu chiều

17h00: Tiểu Thực

19h00: Thời Kinh Tối (Thủy Sám)

21h00: Tọa Thiền

21h30: Chỉ Tịnh

THỜI KHÓA BIỂU (29/08/2019)

5h00: Thức Chúng

5h45: Ngồi Thiền

6h15: Tụng Lăng Nghiêm

7h00: Điểm Tâm

8h00: Chấp Tác

9h00: Học Luật (Giáo thọ: HT Thích Quảng Ba)

11h00: Cúng Ngọ

11h30: Thọ Trai

13h00: Chỉ Tịnh

14h00: Thức Chúng

14h30: Tọa Đàm (NT Thích Nữ Giới Châu)

16h00: Công phu chiều

17h00: Tiểu Thực

19h00: Thời Kinh Tối (Thủy Sám)

21h00: Tọa Thiền

21h30: Chỉ Tịnh

THỜI KHÓA BIỂU (30/08/2019)

5h00: Thức Chúng

5h45: Ngồi Thiền

6h15: Tụng Lăng Nghiêm

7h00: Điểm Tâm

8h00: Chấp Tác

9h00: Học Luật (Giáo Thọ: HT Thích Quảng Ba)

11h00: Cúng Ngọ

11h30: Thọ Trai

13h00: Chỉ Tịnh

14h00: Thức Chúng

14h30: Tọa Đàm (HT Thích Minh Dung)

16h00: Công phu chiều

17h00: Tiểu Thực

19h00: Thời Kinh Tối (Kinh Phổ Môn)

21h00: Tọa Thiền

21h30: Chỉ Tịnh

THỜI KHÓA BIỂU (31/08/2019)

5h00: Thức Chúng

5h45: Ngồi Thiền

6h15: Tụng Lăng Nghiêm

7h00: Điểm Tâm

8h00: Chấp Tác

9h00: Hành Trì Tụng Kinh

11h00: Cúng Ngọ

11h30: Thọ Trai

13h00: Chỉ Tịnh

14h00: Thức Chúng

14h30: Tụng Kinh

16h00: Công phu chiều

17h00: Tiểu Thực

19h00: Sám Hối Hồng Danh

21h00: Tọa Thiền

21h30: Chỉ Tịnh

THỜI KHÓA BIỂU (01/09/2019)

5h00: Thức Chúng

5h45: Ngồi Thiền

6h15: Tụng Lăng Nghiêm

7h00: Điểm Tâm

8h00: Chấp Tác

9h00: Bố Tát- Tụng Giới

11h00: Cúng Ngọ

11h30: Trai Tăng

13h00: Chỉ Tịnh

14h00: Thức Chúng

14h30: Pháp Thoại (Giảng sư: HT Thích Minh Dung

NT Thích Nữ Giới Châu)

16h00: Công phu chiều

17h00: Tiểu Thực

19h00: Thời Kinh Tối (Thủy Sám)

21h00: Tọa Thiền

21h30: Chỉ Tịnh

THỜI KHÓA BIỂU (02/09/2019)

5h00: Thức Chúng

5h45: Ngồi Thiền

6h15: Tự Tứ

7h00: Điểm Tâm

8h00: Chấp Tác

11h00: Cúng Ngọ

11h30: Thọ Trai

12h00: Hoàn Mãn

28 views